شرح   سيستم   هوشمند اطفائ حريق  آيرسول ((Aerosol:

مقدمه :

اغلب آتش سوزيهاي بزرگ از يك حريق كوچك شروع ميشود و به تدريج گسترش مي يابد، زندگي انسان و محيط او را خطرات بسياري تهديد ميكند اين خطرات گاه بطور مستقيم از ناحيه خود انسان بروز ميكند وگاه بصورت غيره مستقيم در اثرساخته ها ومصنوعات فكر و دست بشر تجلي ميكند،گاه در اثر فعل و انفعالات طبيعي بر زندگي او تأثير مخرب ميگذارد، تكنولوژي گر چه تسلط بر طبيعت را براي انسان ميسر ميسازد اما چون با آزمندي و زياده خواهي وي همراه گشته او و زيستگاهش را در معرض خطر قرار داده است ، آتش سوزي يكي از خطرناكترين پديده هايي است كه خسارت جاني و مالي فراواني ببار مي آورد. قريب به 75% الي 80% آتش سوزي ها قابل پيشگيري و پيش بيني اند وچنانچه اقدامات لازم صورت پذيرد 4/3 ازخسارات ساليانه ناشي از حريق كاسته خواهد شد.

در دنياي شتابناك صنعتي امروز روشهاي محافظت از دستاورد ها و محصولات و جان انسانها از اهميت ويژه اي برخوردار است لذا وجود سيستم هايي كه فاجعه را در ابتداي وقوع شناسايي كرده و عكس العمل مناسب و سريع از خود نشان دهد ضروري بنظر ميرسد.پس استفاده از سيستمي كه در همان لحظات اوليه وقوع حريق را شناسايي نمايد در اطفاء آن موثر خواهد بود ،سيستمهاي اعلام و اطفاء حريق وسيله اي مناسب جهت رسيدن به اين هدف ميباشند حتي در زماني كه يك مكان مورد بهره برداري قرار ميگيرد باز هم در محلهايي كه دور يا محفوظ بوده ويا در مكانهايي كه بندرت مورد باز بيني قرار ميگيرند و نيز در محلهايي كه آتش ميتواند پيش از كشف شدن آغاز گشته، گسترش يافته و خسارت وارد كند سيستمهاي كاشف و اطفاء حريق اتوماتيك نسبت به سيستمهاي دستي بسيار مزيت دارند نيز در زمانهايي كه مكان در اشغال نيست مزاياي تشخيص زود هنگام آشكار و واضح است. استفاده از سيستمي كه در همان لحظات اوليه حريق را شناسايي نمايد در اطفاء آن بسيار موثر خواهد بود، سيستمهاي اعلام و اطفاء حريق وسيله اي مناسب جهت رسيدن به اين هدف ميباشند.

 سيستم هاي خودكار اعلام حريق ، در مراحل اوليه وقوع حريق(آتش ناخواسته.غير دوستانه)تغييرات فيزيكي مختلفي در محيط اطراف حريق رخ مي دهد كه از اين تغييرات مي توان در رديابي حريق و جلوگيري از گسترش آن استفاده شود. انسان را مي توان يكي از بهترين كاشف ها بر شمرد زيرا داراي حواس پنجگانه است. در مورد كشف حريق حواس بويائي بينائي ولامسه نقش اساسي دارند وعلاوه بر آن انسان مالك خدادادي دستگاه كامپيوتري پيچيده و بسيار قوي وعظيمي است كه قادر به تجزيه وتحليل سريع فرمان هاي فرستاده شده ومقايسه اين فرامين با يكديگر و تصميم گيري سريع وبه موقع مي باشد. از آن جائيكه انسان بر اساس احتياج نياز به استراحت دارد لذا حواس فوق الذكردر بعضي اوقات غير قابل اعتماد ميباشد لذا جهت اطمينان بيشتر دستگاههاي كاشف كه از يكسري قطعات مكانيكي الكتريكي و الكترونيكي تشكيل شده جهت تقليد حس بويائي انسان در رديابي و جلوگيري از گسترش حريق بوجود آمده اند . معمول ترين عناصري(مواد حاصله) كه قبل از وقوع حريق قابل رديابي اند عبارتند از . 1- گرما 2- نور 3- دود

سيستم نوين اطفاء حريقآيروسل((Aerosol قابليت هاي بسيار زيادي جهت اطفا حريق از نوع كلاس A,B,C,E,F را دارا مي باشد و تا به امروز تنها سيستم موجود در دنيا ميباشد كه مي تواند 5 كلاس حريق را اطفا نمايد اين سيستم براي اولين بار در مركز تحقيقاتي فضايي روسيه(سويوز) ابداع و در بخش هاي مختلف پايگاه هاي فضايي نصب گرديد. در تكنولوژي فضايي هميشه بايد بهترين ها را به كار گرفت چون در هنگام عمل و كارآيي شانس دوبار امتحان كردن وجود ندارد به همين دليل پرسنل سيستم ها و محصولات به كار گرفته شده بايد بهترين باشد.

 اطفاء كننده آيروسول ((Aerosol چنين محصولي مي باشد. پس از ممنوعيت استفاده از گاز هالون كه يكي از موثرترين گازهاي اطفاكننده حريق شناخته مي شود هيچ نوع گازي تاكنون به اين مقدار قابليت هاي گاز هالون را از خود نشان نداده است اين راهكار موثرترين  نوع اطفاكننده ي حريق شناخته شده تا امروز است اين سيستم قابليت اطفاكنندگي حريق تا سه برابر گاز هالون را دارا است و نيازي به سيلندرهاي تحت فشار ندارد.

استفاده از سيستم اطفاء آيروسول ((Aerosol جهت مصارف گوناگون صنعتي و نظامي در كشورهاي پيشرفته صنعتي بسيار متداول شده و هر روزه تعداد بيشتري از موسسات استاندارد جهاني اين سيستم را مورد تاييد قرار مي دهند. موسسه NFPA  با تشكيل دادن كميته فني مركب از متخصصين اين رشته استانداردي خاص براي اين نوع سيستم اطفاء بنام  Fixed Aerosol Extinguishing Systems  را ارائه كرده و كد آن 2010 مي باشد و نسخه نهايي تصويب شده آن در سال 2005 منتشر گرديد. همچنين استاندارد اتحاديه اروپا نيز تهيه شده است و اين سيستم داراي استاندارد فوق نيز مي باشد. ساير استانداردهاي اخذ شده عبارتند از: EPA آمريكا، RINA  ايتاليا، SSL ، UL، Active Fire، 4487:1997AS/NZS   استراليا و نيوزيلند، استاندارد IP  در برابر خوردگي و ويبره.

اين سيستم كه در واقع انقلابي در صنعت اطفاء حريق محسوب مي شود را مي توان به صورت پوشش دادن كل حجم محيط و يا بصورت موضعي در نقاط خطرخيز و يا حتي تركيب اين دو روش استفاده نمود. اين سيستم جهت اطفاء حريق فضاهاي بسيار كوچك مانند تابلوهاي برق با حداقل حجم 2/0 متر مكعب و مجتمع هاي بزرگ صنعتي با حجم محيطي 000/40 متر مكعب كاربرد دارد. اين سيستم 3 برابر موثرتر از گاز هالون، 6 برابر موثرتر از FM200،16  برابر موثرتر از CO2  و 40 برابر موثرتر از آرگونايت ها مي باشد.

 به سادگي و به سرعت نصب مي گردد و احتياج به لوله كشي ندارد، در صورت تغيير در نوع كاربري سالن و يا تيغه ها و ديوارهاي سالن، محل هاي نصب سيستم به راحتي اصلاح مي گردد، و در صورت لزوم از يك مكان نصب شده به راحتي جمع آوري شده و در مكان ديگر نصب مي گردد، مخازن آن تحت فشار نبوده و نشتي ندارد، سلامت مخازن پس از نصب و عدم نياز به برنامه هاي نگهداري و تعميرات را داشته و فقط نياز به كنترل هاي دوره اي بسيار ساده دارد.

لازم به ذكر است كه با سيستم اطفاء حريق آيروسول ((Aerosol به دليل انعطاف پذيري بسيار بالاي سيستم ، در طراحي و نصب اين امكان وجود دارد كه علاوه بر محوطه داخل سالن، فضاي داخل هر تابلو برق يا سيستم الكتريكي را متناسب با فضاي محدود خاص  خود مجهز به سيستم اطفاء حريق اتوماتيك نمود به گونه اي كه در صورت بروز حادثه در هر يك از تابلو ها، رك ها يا حتي كيس كامپيوتر، فقط سيستم اطفاء حريق همان نقطه فعال شده و تخليه گردد و از هدر رفتن مواد داخل ساير كپسول ها جلوگيري مي شود.

روش پوشش مستقيم آيروسول ((Aerosol  :

اين روش آخرين نوآوري در مقابله با مقوله حريق مي باشد كه به طور ويژه جهت اطفاي حريق در منبع طراحي شده است. در اين روش حريق در منبع آن تشخيص داده شده و اطفاء مي گردد و از انتشار آن به ساير نقاط نيز جلوگيري  مي شود.

در مرحله اول نقصان الكتريكي موجب وقوع حريق مي گردد، البته موارد ديگري نيز مي تواند حريق را ايجاد كند كه ما بعنوان مثال نقصان الكتريكي را به عنوان عامل ايجاد حريق انتخاب كرده ايم.

بعد از تشخيص آتش سوزي توسط دتكتورهاي متصل به كپسول، كپسول به صورت اتوماتيك فعال مي گردد و تخليه انجام مي شود. ذرات جامد موجود در كپسول كه تركيبي از كربنات پتاسيم، دي اكسيد كربن و نيتروژن مي باشد بعد از دريافت فرمان براي تخليه، بصورت پودر و گاز در آمده و با سرعت زيادي در فضا منتشر شده و خود را به حريق مي رسانند و انتشار حريق را متوقف مي سازند .

توجه: اطفاي حريق توسط كپسول هاي اطفا حريق آيروسول ((Aerosol     بدون هيچ گونه كاهش سطح اكسيژن در محيط انجام مي شود،در واقع آيروسول ((Aerosol  ضلع چهارم منشورآتش را مورد حمله خود قرار مي دهد كه همان جلوگيري از ادامه واكنش هاي شيميايي كه منجر به فعاليت آتش مي شوند، است.

در اين روش با حداقل آسيب به تجهيزات مواجه خواهيم شد و همچنين حداقل زمان از كارافتادگي را در پي خواهيم داشت. بنابراين در مراكز حساس توصيه مي شود تا از اين روش استفاده گردد.

روش پوشش جامع آيروسول ((Aerosol  :

اين روش ، روش متداول و سنتي جهت طراحي و نصب سيستم اطفا حريق مي باشد در اين روش سيستم اعلام حريق جهت تشخيص حريق در كل فضا طراحي شده و بر اين اساس سيستم اطفا حريق اتوماتيك نيز براي كل فضا پي بيني مي گردد.

در مرحله اول به عنوان مثال نقصان الكتريكي موجب وقوع حريق مي گردد سنسورهاي حرارت، دود، گاز يا شعله فعال مي شوند واز اين طريق سيگنال به كنترل پنل ارسال و شمارش معكوس جهت تخليه كپسول هاي
آيروسول
((Aerosol  آغاز مي شود.سيستم آيروسول ((Aerosol  فعال مي گردد و بلافاصله حريق اطفاء مي شود اين روش بيشتر در مراكز داده، پست هاي توزيع برق،كانال كابل، ساختمان هاي هوشمند و اتاق هاي كنترل، آزمايشگاه ها،كف كاذب، سالن هاي تجهيزات مخابراتي، انبارهاي حساس، وسايل حمل و نقل و بايگاني اسناد مورد استفاده قرار مي گيرد.

در پايان برآنيم تا موارد كاربرد، مزايا و امكانات اين سيستم كه موجب برتري آن نسبت به ساير سيستم هاي اعلام و اطفاء حريق موجود شده است و به صورت ذيل مي باشد را برشماريم:

مشخصات سيستم:
زمان تخليه: كمتر از 12 ثانيه
زمان تحريك::002/0 ثانيه
كلاسهاي حريق:
A, B ,C, E&F

مزايا و امكانات:
كم وزن و كم حجم
نصب بدون پيچيدگي و راه اندازي مجدد سريع
غير سمي
اقتصادي و مقرون به صرفه
سه برابر موثر تر از گاز هالون 3
دوست محيط زيست
بدون نياز به لوله كشي (برتري نسبت به واتر ميست)
بدون نياز به مخازن تحت فشار (برتري نسبت به
FM200)

موارد كاربرد:

1-     اتاق كامپيوتر- اتاق سرور - رك سرور  - اتاق ups

2-     سيستم توزيع برق و تابلو هاي برق

3-     اتاق ژنراتور

4-     انبار

5-     كابين مخابراتي

6-     اتاق كنترل

7-     قابل طراحي براي خودروهاي جمعي (اتوبوس و ميني بوس)

8- صنايع نفت و گاز

9- بنادر و كشتيراني

10- صنايع نظامي

11- صنايع نفت و پتروشيمي

آمار بازدیدها

بازدیدکنندگان
49
مطالب
20
نمایش تعداد مطالب
7034